CE MÆRKNING

CE-Mærkning af maskiner og procesanlæg

Hvordan:

CE - mærkning udført af bowitek™ foregår efter en fastlagt drejebog og følger en fasemodel med 17 faser. Hver fase indeholder et sæt aktiviteter som skal gennemføres, og som kræver indgående kendskab til maskinsikkerhed, direktiver, standarder samt lovsamling. bowitek™ udfører ofte aktiviteterne i sammensatte teams afhængig af opgaven.

 • For hver fase genereres eller samles et antal dokumenter, som udgør det tekniske dossier. Undervejs er der hjælpe rapporter blandt andet til de personer, som i praksis skal sikre maskinen/anlægget.
 • Når maskinen er sikret, det tekniske dossier er samlet og CE Overensstemmelseserklæringen er underskrevet, kan maskinen påsættes CE skilt.

Værktøjet, som understøtter processen, indeholder en bred vifte af skabeloner, algoritmer, skemaer, erklæringer, tidligere tekniske dossier samt nyeste standarder. Det gør arbejdet både lettere og hurtigere.

Hvorfor:

Ansvaret for en CE-mærkning ligger hos den der sætter produktet på markedet i EU, dvs.:

 • en EU-baseret producent, importør eller forhandler af et produkt fremstillet uden for EU, eller
 • et EU-baseret hjemsted for en ikke EU-producent.

Producenten af et produkt anbringer CE-mærket, men er nødt til at tage visse obligatoriske skridt, før produktet kan

bære en CE-mærkning. Fabrikanten skal foretage en risikovurdering, udarbejde et teknisk dossier og underskrive en

EF-overensstemmelseserklæring. Dokumentationen skal stilles til rådighed for myndighederne på anmodning.

Hvordan:

 • bowitek™ gennemgår maskinen eller anlægget sammen med kunden iht. Bilag 1 i Maskindirektivet, og alle relevante farekilder identificeres og noteres.
 • Der suppleres med fotos.

- Grundlæggende oplysninger om maskinen/anlægget indhentes hos kunden – og output er, at fase 4 og 5 i vores fasemodel er gennemført.

 • Når farekilderne er identificeret og noteret, estimeres der hvor farlige de er.

- Dette gøres i et point system i risikovurderings-databasen. Baseret på estimeringen og indbyggede algoritmer, tildeler databasen hver farekilde et fare-niveau i form af farverne rød, gul eller grøn samt et performance level. En graduering som benyttes videre til at finde de sikkerhedskomponenter, som skal benyttes i løsningen for at eliminere farekilden.

 • Det sammensatte team i bowitek™ arbejder nu videre med løsningsforslag til, hvorledes de identificerede farekilder kan elimineres.

- Der er stor bredde i kompetencer og erfaringer i teamet, som bl.a. dækker el, mekanik, ATEX, kemi og TÜV certificeringer i sikre styresystemer samt procesanlæg. Alle kompetencer kan komme i spil i løsningsprocessen.

Forslagene til nedsættelse af risiko på maskinen eller anlægget gøres ud fra en prioriteret rækkefølge:

1) Design/konstruktion.

- Hvis det kan lade sig gøre at eliminere en given fare ved at ændre på maskinens konstruktion foreslås dette. Kan man flytte et sæde og dermed fjerne en risiko foreslås dette.

2) Mekanik.

- Hvis risikoen kan elimineres ved at ændre på mekaniske dele eller konstruktioner i maskinen gøres dette. Måske kan en mekanisk arm gøres kortere, en skærm gøres bredere, osv.

3) Elektronik.

- Her foreslås forbedringer, der kan eliminere en given risiko ved at ændre på styresystemet. Det kunne være, at man kunne opsætte ekstra enheder, som kunne give input til styresystemet. Det kunne således stoppe maskinen eller anlægget i givne situationer.

Output af denne proces er at punkt 6 i vores fasemodel er opfyldt.

3.  Risikoskøn og risikobedømmelse

4.  Overensstemmelseserklæring

Desuden kommer der følgende ud af processen:

 • Liste over restrisici med fotos og farekilde beskrivelse
 • Input til brugermanualen visende de punkter den skal dække iflg. loven
 • Oplæg til anskaffelse og placering af skilte - på maskinen eller anlægget
 • Forslag til CE-Mærke skilt
 • Liste over forbedringer der skal gennemføres på maskinen - ofte gennem sikring af styresystemet. Der er angivet kategori, Performance Level og/eller SIL for det udstyr som skal anvendes

Hvorfor:

En risikovurdering består af en objektiv vurdering af alle relevante risici, hvor forudsætninger og usikkerheder er blevet overvejet og beskrevet.

bowitek™ har udarbejdet et værktøj i form af en database, som dækker alle punkter i bilag 1 af maskindirektiv 2006/42/EF.

I vores fasemodel dækker fase 4, 5 og 6 risikovurderingen.

Risikovurderinger

Samling af det Tekniske Dossier

Hvordan:

bowitek™ udarbejder og samler det tekniske dossier iht. bilag 7 i Maskindirektivet 2006/42/EF. Derforuden har vi mulighed for at opbevare det tekniske dossier for vore kunder.

Hvorfor:

Som maskinfabrikant skal man til enhver maskine, som man sætter på markedet, udarbejde et teknisk dossier. Ligeledes hvis man indkøber maskiner, og bygger dem sammen til et anlæg eller en produktionslinje, så skal man som ansvarlig for anlægget udarbejde det tekniske dossier.

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -